I. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
2) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.thevirus.pl;
4. sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://thevirus.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.thevirus.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
8. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://thevirus.pl/.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy www.thevirus.pl, działający pod adresem http:// thevirus.pl/, prowadzony jest przez THE VIRUS Michał Aftowicz w Dzierżoniowie (58-200), przy ul. Batalionów Chłopskich 33 lok.1, NIP 8822072604, REGON 364050740.

Wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do sieci Internet.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.thevirus.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym poinformowani.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://thevirus.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna.